NUEVO - umenie darovať
Benefit1 Doručenie do 2 prac.dní, objednávky do 10.00 ZAJTRA
Benefit2 Doprava nad 50 € zdarma
Benefit3 1000+ produktov na sklade
Wishlist Môj účet 0 {lang('l_o_cart_full')}

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.      Úvodné ustanovenia :

Prevádzkovateľom e-shopu www.nuevo.sk je spoločnosť Inte s.r.o. so sídlom na adrese Májového povstania českého ľudu 1159/171 924 01 Galanta, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, Vložka čislo: 43250/T. IČO: 51968894, DIČ: 2120866462. Spoločnosť je neplatca DPH.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23    
e-mail: tt@soi.sk
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“). Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.

Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

 1.       Objednávky a platby

 

2.1. Všetky produkty a služby uvedené na našej webovej stránke sú zákazníkom objednávané prostredníctvom online objednávok. Objednávky môžete uskutočniť po registrácii na našej webovej stránke alebo ako neregistrovaný hosť.

2.2. Po prijatí vašej objednávky vám zašleme potvrdzovací e-mail, ktorý obsahuje informácie o vašej objednávke. Tento e-mail nie je potvrdením prijatia objednávky, ale iba potvrdením, že sme vašu objednávku obdržali.

2.3. Objednávky sú platné iba po ich zaplatení. Platbu môžete vykonať prostredníctvom platobnej karty cez platobné brány umožňujúce online platby.

2.4. V prípade, že platba nie je zaplatená do 5 pracovných dní od dátumu vašej objednávky, máme právo zrušiť vašu objednávku a uvoľniť tovar na predaj.

2.5. Všetky ceny uvedené na našej webovej stránke sú v eurách a predavajúci nie je platca DPH. Ceny sú platné v čase objednávky a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

2.6. Náklady na dopravu a balné sú uvedené v objednávkovom procese a budú zahrnuté do celkového nákupného košíka.

 

3.    Doprava

 

SPS parcel kurier

Zásielky posielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti SPS. Doručenie je 1-2 pracovné dni od odoslania zásielky.

SUMA OBJEDNÁVKY   CENA DOPRAVY

0 - 50,00 €                                   3,95 €

> 50,00 €                                     0,00 €

Služba dobierka je spoplatnená sumou:  1,00 €

BALÍKOVO / ALZA BOX

Zásielka bude doručená na výdajné miesto, ktoré si zvolíte. Doručenie je 1-2 pracovné dni od odoslania zásielky.

SUMA OBJEDNÁVKY   CENA DOPRAVY

0 - 50,00 €                                   2,00 €

> 50,00 €                                     0,00 €

 

               4.    Reklamácia a záruky

 

 4.1. Právo na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže v termíne do 14 dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a bez nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v oznámení o práve na odstúpenie od zmluvy.

Informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a vzor formulára na odstúpenie od zmluvy sú k dispozícii na adrese: formulár na odstúpenie od zmluvy.

VRÁTENIE A VÝMENA

Adresa pre vrátenie tovaru: Inte s. r. o.
Májového povstania českého ľudu 1159/171 
924 01 Galanta

Príloha č. 1 | Formulár na odstúpenie od zmluvy

1. Všeobecné podmienky odstúpenia

1.1. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

1.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 1.1. či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho nuevo@nuevo.sk

1.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

1.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

1.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

1.6. V prípadoch, keď má kupujúci právo v súlade s ustanovením podľa čl. 1.2. od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci taktiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

1.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

Následky odstúpenia od zmluvy: 

1. V prípade odstúpenia od zmluvy Vám vraciame všetky obdržané platby, vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli na základe Vami zvoleného spôsobu dodania tovaru k nám, pokiaľ si vyberiete iný, než najlacnejší a obvyklý spôsob, ktorý Vám ponúkame), bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, v ktorom sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. 
2. Vrátenie platby sa uskutoční prevodom na bankový účet, v každom prípade, nebudete znášať žiadne poplatky v súvislosti s týmto vrátením. 
3. Môžeme pozastaviť vrátenie sumy až do času doručenia tovaru, alebo do času predloženia dôkazu o jeho odoslaní podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. 
4. Pošlite nám prosím, alebo doručte tovar na adresu: Inte s.r.o. ,Májového povstania českého ľudu 1159/171, 924 01 Galanta bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, v ktorom ste nás informovali o odstúpení od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak nám pošlete tovar pred uplynutím termínu 14 dní. 
5. Budete musieť znášať priame náklady spojené s vrátením tovaru. 

 

               5.                   Ochrana osobných údajov a zásady používania cookies :

 

 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Inte  s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke 

https://nuevo.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov

Zásady používania súborov cookies

Nastavenie a súhlas s použitím vybraných cookies

Pri využívaní webových stránok www.nuevo.sk, prevádzkovateľa Inte s. r. o., vyjadruješ ako užívateľ súhlas s používaním nevyhnutných či tebou vybraných a odsúhlasených kategórií súborov cookies, ktorých účel využívania je uvedený nižšie.

Vybrané a odsúhlasené cookies môžeš kedykoľvek odmietnuť úpravou konfigurácie nastavenia svojho internetového prehliadača. Vzhľadom na riešenia používané na webe odmietnutie podpory súborov cookies môže mať za následok nesprávne fungovanie stránok a znemožňuje personalizáciu ponuky pre tvoje potreby.

Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. V tomto článku vám popíšeme, ako fungujú a na čo ich potrebujeme.

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú v tvojom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o tvojom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia v tvojom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z tvojho zariadenia po tom, ako zatvoríš okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú v tvojom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si tvoje úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby si ich nemusel opakovane zadávať vždy, keď sa vrátiš na webovú stránku alebo prechádzaš z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo ťa zaujíma na našej webovej stránke, či je pre teba dostatočne prehľadná a vieš na nej nájsť to, čo hľadáš. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevuješ. Používajú sa tiež na to aby ti bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre teba relevantné vzhľadom na tvoje záujmy a potreby.

Aké cookies používame?

 1. Nevyhnutné cookies – tieto cookies zabezpečujú správne fungovanie našej webovej stránky, napríklad sa starajú o funkciu prihlásenia do používateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka alebo odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do účtu. Bez týchto cookies by naša webová stránka správne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, a preto od teba nepožadujeme súhlas s ich uložením a prístupom k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies, vďaka ktorým pre teba uchováme obsah košíka bez toho, aby si bol prihlásený.
 2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybuješ, aby sme ju vedeli spraviť pre teba čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby si ľahko kontroloval a obmedzovai využívanie týchto cookies, nepýtame si od teba na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
  • Google Analytics – Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 3. Preferenčné cookies – Preferenčné cookies umožňujú, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá. Je to napríklad preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzaš.
 4. Personalizované cookies – tieto cookies používame na to, aby sme ti na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý ťa podľa tvojich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe tvojich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe tvojho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
  • Google AdWords – Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  • Facebook Pixel – Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Tvoje voľby

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

 1. Nastavenia prehliadača: väčšina prehliadačov umožňuje, aby si si vymazal alebo odmietol cookies. Musíme ťa však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby správne fungovať.

AKO MÔŽEM ZMAZAŤ ČI BLOKOVAŤ COOKIES?

To, ako sa do vášho prehliadača budú ukladať cookies, môžete vždy ovplyvniť nastavením Vášho prehliadača. To isté platí aj pre výmaz už uložených cookies.
Každý prehliadač funguje trochu inak, preto návody k jednotlivým prehliadačom nájdete tu:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/
Google Chrome: https://support.google.com/
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/
Opera: https://help.opera.com/latest/
- Safari: https://support.apple.com/.

 1. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.

Kontaktuj nás : Ak by si mal ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtaj sa nás na info@nuevo.sk.

 1.       Mimosúdne riešenie sporov:

 

6.1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

6.2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

6.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 1.       Záverečné ustanovenia:


7.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
7.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
7.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
7.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 01.01.2023